Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

 
 
Локалне комуналне таксе
 
Локалне комуналне таксе представљају изворни приход јединице локалне самоуправе.
Пореска администрација администрира локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору (фирмарина).
 
Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору (фирмарина) утврђује се у складу са:
Тарифним бројем 3. Тарифе локалних комуналних такса, која чини саставни део Одлуке о локалним комуналним таксама, утврђује се висина фирмарине, начин утврђивања, олакшице, ослобођења, рокови и начин плаћања.
 
У погледу начина утврђивања фирмарине, поступака по правним лековима, начина и рокова плаћања, камате, повраћаја, застарелости наплате, принудне наплате, казнених одредаба и осталог што није регулисано Одлуком о локалним комуналним таксама, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
 
Обвезници фирмарине:
 • Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика и средња правна лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека).
 • Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека.
Настанак таксене обавезе:
 • Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.
 • Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуге.
Фирмарину не плаћају:
 • државни органи и организације,
 • органи и организације територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе,
 • предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000 динара,
 • правна лица и предузетници за време трајања привремене одјаве делатности,
 • правна лица која су у поступку ликвидације, од дана регистрације одлуке о ликвидацији и објављивања огласа о покретању ликвидације, и правна лица која су у поступку стечаја, од дана истицања огласа о отварању поступка стечаја на огласној табли суда,
 • установе чији је оснивач република или град,
 • јавна предузећа и дирекције чији је оснивач град,
 • привредни субјекти (предузетници) који као претежну делатност обавља старе и уметничке занате и послове домаће радиности, за које је издат одговарајући сертификат министарства надлежног за послове привреде,
 • удружења грађана, верске и хуманитарне организације, невладине и политичке организације, спортске и друга непрофитна удружења и организације.
Подношење пријаве:
 • Обвезник фирмарине је дужан да поднесе пријаву за утврђивање таксе Одељењу за финансије, најкасније до 31. јануара године за коју се врши утврђивање фирмарине, односно у року од 10 дана од дана почетка коришћења права, предмета или услуге или настанка промене од значаја за утврђивање фирмарине.
Документација која се подноси за утврђивање фирмарине:
1. Пријава (попуњена и потписана од стране обвезника или овлашћеног лица)
2. Копија решења АПР-а (основно и све измене)
3. Копија Биланса успеха за претходну годину
4. Копија Одлуке о разврставању правног лица за текућу годину
 
 
Уплатни рачун за плаћање фирмарине: 840-716111843-35
 

Powered by Vladimir Jocic