Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

 
 
Порез на имовину
 
Порез на имовину представља изворни приход јединице локалне самоуправе, утврђује се у складу са Законом о порезима на имовину.
 
У погледу наплате, контроле, застарелости, обрачуна камате и осталог, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
 
 
Обвезник који води пословне књиге подноси:
 
2.  Аналитичке књиговодствене картице на којима је евидентирана имовина која се пријављује (потписане од стране обвезника или овлашћеног лица и оверене печатом)
3.  Копију доказа о власништву или коришћењу непокретности (уколико је непокретност стечена у току године)
 
Обвезник који води пословне књиге у смислу Закона о порезима на имовину је:
  • правно лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије;
  • огранак или други организациони део страног правног лица који обавља привредну делатност у Републици Србији и који пословне књиге води у складу са прописима Републике Србије;
  • физичко лице које остварује приходе од самосталне делатности у складу са законом којим се уређује опорезивање дохотка грађана који води пословне књиге - за имовину коју је евидентирао у својим пословним књигама, осим предузетника који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход;
  • друго лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије, осим предузетника - за имовину која није евидентирана у његовима пословним књигама.
Пореска пријава подноси се тако да се једном пореском пријавом обухвате све непокретности на територији општине Бела Паланка за које је обвезник једно лице.
 
За пореске обавезе од 01.01.2014. године ПРЕУЗМИТЕ Пореску пријаву ППИ-1 са пратећим прилозима
 
Уплатни рачун за плаћање пореза на имовину: 840-713122843-64
 
 
Обвезник који не води пословне књиге подноси:
 
1.  Пореску пријаву ППИ-2 (попуњену и потписану)
2.  Копију доказа о власништву или коришћењу непокретности (нпр. уговор о купопродаји, поклону, оставинско решење, употребна дозвола, одобрењу за градњу и сл.)
3.  Копију личне карте (ако је лична карта са чипом, мора бити очитана)
4.  Копију потврде о ПИБ-у за нерезиденте (власници непокретности који нису држављани Републике Србије)
 
 
Обвезник који не води пословне књиге у смислу Закона о порезима на имовину је:
  • предузетник који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход;
  • предузетник који води пословне књиге - за имовину која није евидентирана у његовим пословним књигама;
  • друго лице која не воде пословне књиге у складу са прописима Републике Србије.
 
Пореска пријава подноси се за сваку непокретност посебно.
 
За пореске обавезе од 01.01.2014. године ПРЕУЗМИТЕ Пореску пријаву ППИ-2
 
Уплатни рачун за плаћање пореза на имовину: 840-713121843–57
 

Powered by Vladimir Jocic