Општина Бела Паланка
званична презентација општине

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ 2.ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ МОСТА ПРЕКО КОРИТНИЧКЕ РЕКЕ НА ПУТУ МОКРА-БЕЛА ПАЛАНКА

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

DWG

_____________________________________________________________________

АРХИВА:

 

 

ЈАВНА НАБАВКА  Геодетске услуге

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА – Инвестиционо одржавање путева у МЗ Клисура и МЗ Долац, Црнче, Ланиште и Лесковик

ПРЕУЗМИ ДОКУМНТАЦИЈУ И ПОЗИВ

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКАУслуге мобилне телефоније

ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКАУслуге мобилне телефоније

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

_____________________________________________________________________

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА - ЈАВНА НАБАВКАУслуге мобилне телефоније

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКАУслуге мобилне телефоније

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ

_____________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЈАВНА НАБАВКА - Израда пројекта-елабората зона санитарне заштите на изворишту Врело у Белој Паланци

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ

_____________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЈАВНА НАБАВКА - Механичарске услуге - ПАРТИЈА 5

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ

_____________________________________________________________________

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЈАВНА НАБАВКА - Осигурање имовине домаћинстава општине Бела Паланка

ПРЕУЗМИ ОДЛУКУ

_____________________________________________________________________

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЈАВНА НАБАВКА - Механичарске услуге - ПАРТИЈА 2 и ПАРТИЈА 3

ПРЕУЗМИ ОДЛУКУ

_____________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЈАВНА НАБАВКА - Механичарске услуге - ПАРТИЈА 4

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ

_____________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЈАВНА НАБАВКА - Механичарске услуге - ПАРТИЈА 1

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА - Механичарске услуге - ПАРТИЈА 2 и ПАРТИЈА 3 - ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК

ПРЕУЗМИ ПОЗИВ И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА - Израда пројектне документације проширења и доградње кишне канализације у насељу Бела Паланка

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЊУЧЕНОМ УГОВОРУ

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА - Израда пројектне документације  реконструкције јавног осветљења у општини Бела Паланка

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА - Израда пројектне документације реконструкције основне школе "Љупче Шпанац" у Белој Паланци

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА - Набавка резервних делова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА - Резервни делови

Одлука о додели уговора

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА – Механичарске услуге

Одлука о додели уговора ПАРТИЈА1

Одлука о додели уговора ПАРТИЈА5

Одлука о обустави ПАРТИЈА2

Одлука о обустави ПАРТИЈА3

Одлука о додели уговора ПАРТИЈА 4

Пројектна документација ПАРТИЈЕ 1,2,3

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА Набавка резервних делова

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Механичарске услуге

Конкурсна документација и позив

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА – Израда пројектне документације проширења и доградње кишне канализације у насељу Бела Паланка,реконструкције јавног осветљења у општини Бела Паланка и реконструкције основне школе „Љупче Шпанац“у Белој Паланци

Партија 1: Израда пројектне документације проширења и доградње кишне канализације у насељу Бела Паланка

Партија 2: Израда пројектне документације реконструкције јавног осветљења у општини Бела Паланка

Партија 3: Израда пројектне документације реконструкције основне школе „Љупче Шпанац“ у Белој Паланци

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 1

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКАИзрада пројекта-елаборатазона санитарне заштите на изворишту Врело у Белој Паланци

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

_____________________________________________________________________

Обавештење о закљученом уговору - ЈН спортски терени (поновљени поступак)

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

Обавештење о закљученом уговору - ЈН геодетске услуге

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА – Осигурање имовине и запослених у Општинској управи oпштине Бела Паланка

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

Појашњење конкурсне документације - ЈН Изградња кошаркашког терена

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

Позив и конкурсна документација - ЈН Геодетске услуге

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

Oбавештење о закљученом уговору - Услуге хватања паса   луталица 2015.

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈН Услуге електричне енегије

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

Обавештење о закљученом уговору - Механичарске услуг - Партија 2

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

Обавештење о закљученом уговору - Канцеларијски материјал

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

Oбавештење о закљученом уговору - Угоститељске услуге

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈН - Израда ограде око еколошко-рекреативног центра Бањица

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

Позив за достављање понуда и конкурсна документација за ЈН терени за кошарку

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

Позив за достављање понуда и конкурсна документација за ЈН Набавка лож уља

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

Обавештење о обустави јавне набавке - Механичарске улуге, партије 1 и 6

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

Јавна набавка - канцеларијски материјал

ПОЗИВ

_____________________________________________________________________

Јавна набавка - стеоне јунице

ДОКУМЕНТАЦИЈА

_____________________________________________________________________

Јавна набавка - хватање паса луталица

ПОЗИВ

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

_____________________________________________________________________

Јавна набавка - угоститељске услуге

ПОЗИВ

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

_____________________________________________________________________

Јавна набавка - механичарске услуге

ПОЗИВ

КОНКУСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

_____________________________________________________________________

Обавештења о закљученим уговорима - механичарске услуге

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊА

_____________________________________________________________________

Еколошко-рекреативни центар "Бањица"  II фаза - изградња управне зграде

ПОЈАШЊЕЊЕ

ПОЈАШЊЕЊЕ 2

ПОЈАШЊЕЊЕ 3

ПОЈАШЊЕЊЕ 4

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА – Изградња спортских терена за мале спортове на градском стадиону у Белој Паланци- терена за кошарку

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЈАШЊЕЊЕ

_____________________________________________________________________

Обавештења о обустави поступка ЈН Механичарске услуге за Партију 1,2 и 6

ОБАВЕШТЕЊА

_____________________________________________________________________

Еколошко-рекреативни центар "Бањица"  II фаза - изградња управне зграде

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

_____________________________________________________________________

Обавештење о закљученом уговору - Набавка хране, пића и средстава за хигијену и услуге дератизације, дезинсекције и сузбијања комараца

ДЕРАТИЗАЦИЈА

ХРАНА И ПИЋЕ

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКАДОБАРАУ ПОСТУПКУ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 09/2015

Набавка средстава за економско оснаживање избеглих лицакроз доходовне активности

ПОЗИВ

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЈАШЊЕЊЕ 1

_____________________________________________________________________

Јавна набавка - Механичарске услуге

ПОЗИВ

ДОКУМЕНТАЦИЈА

12.03.2015. ПОЈАШЊЕЊЕ

_____________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Набавка средстава за економско оснаживање интерно расељених породица кроз доходовне активности

ОБАВЕШТЕЊЕ

_____________________________________________________________________

Обавештење у вези јавне набавке услуга - Услуге дератизације,дезинсекције и сузбијања комараца на територији општине Бела Паланка , број 17/2015

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ФИРМЕ Е К О С    ДДД   д.о.о.

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКАНабавка добара – партије : 1.репрезентација (храна и пиће) за потребе Општине и Општинске управе (бифе Општинске управе),канцеларије за младе и културних дешавања на територији општине; 2.средства за хигијену за потребе Општине и Општинске управе,Канцеларије за младе и културних дешавања на територији општине

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

_____________________________________________________________________

Набавка средстава за економско оснаживање интерно расељених породица кроз доходовне активности

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

_____________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка средстава за економско оснаживање Интерно расељених породица кроз доходовне активности.

 

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ

_____________________________________________________________________

Обавештење о закљученом уговору - Израда плана генералне регулације насеља Црвена Река

ОБАВЕШТЕЊЕ

_____________________________________________________________________

НАБАВКА СТЕОНИХ ЈУНИЦА

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

_____________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Kултивисана имовина

Поступак се обуставља јер у року за подношење понуда није пристигла ниједна прихватљива понуда, тако да се нису стекли услови за доделу уговора.

 

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ

_____________________________________________________________________

Република Србија

Општина Бела Паланка

Општинска управа

- Комисија за јавне набавке мале вредности –

Број : 404-54/2014-IV/ЈН

Датум: 26.11.2014.год.

Бела Паланка

Предмет : Појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 1.2.17

                    Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности број 1.2.17 – Израда плана генералне регулације насеља Црвена Река , доставило је наручиоцу писани захтев путем  e-mail-a дана 25.11.2014.године, којим тражи одговор на следећа питања:

1.      Да ли се може као доказ финансијског капацитета поред Извештаја о бонитету доставити Потврда о пријему исправног годишњег финансијског извештаја  чији је саставни део и Статистички анекс, а који издаје Агенција за Привредне регистре ?

2.      Да ли за планске документе за које је завршена процедура усвајања на Скупштинама градова, односно општина, могуће као доказ, уместо Извештаја са јавног увида, приложити фотокопију Одлука о усвајању планских докумената ?

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА:

1.      Може секао доказ финансијског капацитета поред Извештаја о бонитету доставити и Потврда о пријему исправног годишњег финансијског извештаја  чији је саставни део и Статистички анекс, а који издаје Агенција за Привредне регистре.

2.      За планске документе за које је завршена процедура усвајања на Скупштинама градова, односно општина, може се као доказ, уместо Извештаја са јавног увида, приложити фотокопија  Одлука о усвајању планских докумената .

Ово појашњење  у складу са чланом 63. ст.5.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.belapalanka.org.rs

KOMИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

_____________________________________________________________________

Позив за подношење понуде за израду плана генералне регулације насеља Црвена Река

ПОЗИВ

_____________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Kултивисана имовина

ОБАВЕШТЕЊЕ

_____________________________________________________________________

Култивисана имовина - набавка стеоне расне јунице сименталске расе са високим генетскимпотенцијалом (стеоности од 3 до 6 месеци)

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

_____________________________________________________________________

Измени и допуна конкурсне документације јавне набавке : Осигурање имовине домаћинстава на територији општине Бела Паланка број 10/14

ПРЕУЗМИ ИЗМЕНЕ

_____________________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности услуга- Осигурање имовине домаћинстава на територији општине Бела Паланка, број 10/14

ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ПОЗИВ

_____________________________________________________________________

Обавештее о закљученом уговору - механичарске услуге

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

Допуна конкурсне документације - набавка аутомобила

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Механичарске услуге

ПОЗИВ

ПАРТИЈА 1

ПАРТИЈА 4

_____________________________________________________________________

Измена и допуна  конкурсне документације у Предмет јавне набавке : набавка услуга - Набавка финансијске услуге - дугорочни динарски банкарски кредит

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА

Општинска управа општине  Бела Паланка, Начелник општинске управе  општине Бела Паланка , Ул. Карађорђева 28 , 18310 Бела Паланка , интернет страница: www.belapalanka.org ,је на основу  Одлуке о покретању поступка број 404-41-1/2014-IV/JN_од 09.07.2014..год.  покренула поступак јавненабавке мале вредности за набавку добара мале вредности – набавкааутомобила за потребе општинске управе општине  Бела Паланка према спецификацији и техничким карактеристикама набавке које су прилог овoг позива, и позива понуђаче да доставе понуде у предметном поступку.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

_____________________________________________________________________

Набавка финансијске услуге - измена конкурсне документације

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

_____________________________________________________________________

Набавка финансијске услуге 

Предмет јавне набавке : набавка услуга - Набавка финансијске услуге- дугорочни динарски банкарски кредит за финансирање капиталног инвестиционог пројекта”Ревитализација урбаних зелених површина у општини Бела Паланка“ – ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ ИПА 2007 – Бела Паланка – Етрополе (Бугарска)

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

_____________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ 1

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 2

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА – Услуге дератизације и дезинсекције на територији општине Бела Паланка

ПОЗИВ

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА – Угоститељске услуге

ПОЗИВ

ДОКУМЕНТАЦИЈА

_____________________________________________________________________

Обавештење о измени конкурсне документације за ЈНМВ услуга – Осигурање имовине и запослених у Општинској управи Бела Паланка,бр.11/2014

ИЗМЕНА

ПОЗИВ

ДОКУМЕНТАЦИЈА

_____________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА – Осигурање имовине и запослених у Општинској управи Бела Паланка

ПОЗИВ

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

_____________________________________________________________________

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Механичарске услуге

ПОЗИВ

ПАРТИЈА 1

ПАРТИЈА 2

ПАРТИЈА 3

ПАРТИЈА 4

_____________________________________________________________________

Појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈНМВ 17/2014

ПИТАЊЕ :„Шта значи НАПОМЕНА : цене дати само за геодетске послове, у Техничкој спецификацији са структуром цене где су побројане услуге , а ради се о геодетским услугама“.

ПРЕУЗМИ ОДГОВОР

_____________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Набавка резервних делова
 
ОРН- 34300000,делови и прибор за возила и њихове моторе  (34330000-резервни делови за теретна возила доставна возила и аутомобиле)
 
_____________________________________________________________________

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 17/2014 односно деловодни број 404- 23/2014-IV/ЈН и Решењао образовању комисијеза јавну набавку број 17/2014 односно деловодни број 404- 23 /1-2014-IV/ЈН,припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности –  Геодетске услуге ЈН бр. 17/2014 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

_____________________________________________________________________
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Набавка лож - уља
 
Набавка лож - уља
ОРН- 09135,уља за ложење
 
_____________________________________________________________________
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Набавка добара-храна,пиће,средства за хигијену и електротехнички материјал
 
Набавка добара-храна,пиће,средства за хигијену и електротехнички материјал за потребе Општине и Општинске управе (бифе Општинске управе),канцеларије за младе и културних дешавања на територији општине
ОРН-15000000,храна,пиће,дуван и сродни производи
       - 33760000,тоалетна хартија,марамице,пешкири за руке и салвете
       - 39830000,производи за чишћење
       - 31731000,електротехнички материјал
 

 

_____________________________________________________________________

Обавештење о закљученом уговору - пси луталице

Радња за чишћење објеката и остале услуге у пољопривреди АВЕНИЈА МБ, Ново Село 826.Врњачка Бања

Најнижа понуђена цена

 

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

Обавештење о закљученом уговору - канцеларијски материјал

Најнижа понуђена цена

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

Обавештење о закљученом уговору - набавка горива

Уговорена вредност:  204 707,00 динара односно 2 645 648,40 динара са ПДВ-ом

 

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

Oбавештење о обустави поступка јавне набавке - угостититељске услуге

Поступак се обуставља јер је у року за достављање понуда пристигла само једна неприхватљива понуда.

ПРЕУЗМИ

_____________________________________________________________________

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА

ПОЗИВ

ПАРТИЈА 1

ПАРТИЈА 2

ПАРТИЈА 3

ПАРТИЈА 4

_____________________________________________________________________

Република Србија

Општина Бела Паланка

Општинска управа

Комисија за јавне набавке

Број:404-13/2014-IV/ЈН

Датум:25.04.2014.год.

Бела Паланка

ПРЕДМЕТ : ОБАВЕШТЕЊЕ

На страни 2. Конкурсне документације за јавну набавку добара-Набавка резервних делова, број 05/2014, наручиоца Општинске управе Бела Паланка дошло је до грешке у куцању,тако да у табели на страни 2. Конкурсне документације  треба да стоји :

-          Крајњи рок за достављање понуда : 06.05.2014.године,до 12,00 часова

-          Крајњи рок за отварање понуда: 06.05.2014.године у 12,30 часова

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ

_____________________________________________________________________

Општина Бела Паланка објављује Исправку бр.2  Јавног позива за набавку радова за изградњу Еколошко рекреативног центра „Бањица“ у Белој Паланци, објављеног 18.02.2014.годинеи питања и одговоре потенцијалним понуђачима.

У прилогу:

CORRIGENDUM No: 2  to the Tender dossier

Corrected Technical Specifications

Corrected Financial Offer Templates

Drawings

Q&A

Q&A 2

_____________________________________________________________________

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности –  Набавка горива- бензин, уље ЈН бр. 02/2014

ПОЗИВ

ДОКУМЕНТАЦИЈА

_____________________________________________________________________

Општина Бела Паланка објављује Исправкујавногпозиваза набавку радова за изградњу Еколошко рекреативног центра „Бањица“ у Белој Паланци, објављеног 18.02.2014.године.

_____________________________________________________________________

Општина Бела Паланка је објавила  Јавни позив за набавку радова за изградњу Еколошко рекреативног центра „Бањица“ у Белој Паланци, уз финансијску помоћ   Европске уније у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Тендерска документација је доступна на сајту http://www.ipa.cbc-bgrs.eu и www.belapalanka.org.rs.

Крајњи рок за достављање понуде је 22. Април 2014 у 15:00 часова по средње европском времену. Додатне информације или појашњења/питања биће објављена на сајту општине Бела Паланка: www.belapalanka.org.rs.

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ -  CONTRACT NOTICE 

_____________________________________________________________________

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012), Општина Бела Паланка, 18310 Бела Паланка,Карађорђева 28, oбјављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору о јавној набавци

Након спроведене јавне набавке мале вредности услуга :Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање индустријске зоне „Мурица 1“ у Белој Паланци, број  11/13,уговор је закључен са понуђачем:

„ КАПАПРОЈЕКТ“ д.о.о Ниш,

е.Обреновићева 23/1, 18000 Ниш

Вредност уговора : 925 000,00 динара без ПДВ-а.

Датум закључења уговора: 08.01.2014.годинe

_____________________________________________________________________

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012), Општинска управа Бела Паланка, 18310 Бела Паланка, Карађорђева 28, oбјављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  о закљученом уговору о јавној набавци

Након спроведене јавне набавке мале вредности добара:„Набавка рачунарске опреме – лап топ рачунари, десктоп рачунари и ласерски штампачи“, број  07/13,уговор је закључен са понуђачем:

Microsystems d.o.o., Браће Барух 8, 11000 Београд

Вредност уговора :  272 376,00 динара без ПДВ-а.

Датум закључења уговора: 23.12.2013.године.

_____________________________________________________________________

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга - Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање индустријске зоне Мурица 1 у Белој Паланци: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Р.бр. 11/13

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

_____________________________________________________________________

На основу члана 116.Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012), ОПШТИНСКА  УПРАВА  БЕЛА ПАЛАНКА, 18310 Бела Паланка,Карађорђева 28, објављује о б а в е ш т е њ е о закљученом уговору о јавној набавци

Након спроведене јавне набавке мале вредности услуга : Осигурање имовине домаћинстава на територији општине Бела Паланка , број 09/13, уговор је закључен са следећим понуђачем:

                                           Компанија „Дунав осигурање „ а.д.о.

                                           Главна филијала Пирот

                                           18300 Пирот, Ћирила и Методија 1

Вредност уговора : 1 272 950, 64 динара без ПДВ – а.

Датум закључења уговора : 03.10.2013. године.

_____________________________________________________________________

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012), Општина Бела Паланка,18310 Бела Паланка,Карађорђева 28

Објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору о јавној набавци

Након спроведене јавне набавке мале вредности услуга : Услуге дератизације,дезинсекције и сузбијања комараца на територији општине Бела Паланка бр. 08/13,уговор је закључен са следећим понуђачем:

ЈУГОИНСПЕКТ  БЕОГРАД  А.Д., 11000 Београд, ул.Чика Љубина 8/5.

Вредност уговора : 698 434,96 динара без ПДВ-а.

Датум закључења уговора: 23.08.2013.године.

_____________________________________________________________________

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012), Општина Бела Паланка, 18310 Бела Паланка,Карађорђева 28

Објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору о јавној набавци

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке велике вредности радова : Извођење радова на летњем одржавању локалне путне мреже за путне правце Р-241 Нишка Бања – Црвена Река и Р- 244 Периш – Бела Паланка – Стрижевац у 2013.години,обликованом по партијама:

ПАРТИЈА 1: Постављање вертикалне сигнализације и реф.значке V- 25.

ПАРТИЈА 2: Постављање хоризонталне сигнализације и реф.значке V- 25.

ПАРТИЈА 3: Одржавање канала и пропуста и кошење траве и сечење шибља.

ПАРТИЈА 4: Крпљење ударних рупа.

Уговор је закључен са следећим понуђачем: Предузеће за путеве „Ниш“ а.д. у стечају, 18000 Ниш,ул. Генерала Транијеа 13 а

Вредност уговора : 7 037 841,00 динара без ПДВ-а.

Датум закључења уговора : 23.08.2013. године.

_____________________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности услуга-Осигурање имовине домаћинстава на територији општине Бела Паланка, број 09/13

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТА

Сагласно члану 63.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РСбр.124/2012),обавештавамо све  потенцијалне понуђаче да је дошло до грешке у штампању. За јавну набавку услуга – Осигурање имовине домаћинстава на територији општине Бела Паланка, на страни 4 и 5, рок за достављање понуда је до 03.09.2013.године до 12,00 часова.Јавно отварање понуда – 03.09.2013.године у 12,30 часова.

ИЗМЕНЕ:

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –Осигурање имовине домаћинстава на територији општине Бела Паланка

Ускладу са чланом 63. ст.1.Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“број 124/2012), конкурсна документација за јавну набавку услуга- Осигурање имовине домаћинстава на територији општине Бела Паланка, на страни 12. мења се и гласи :

„ Број пондера по овом критеријуму одређује се на следећи начин:

  - Ажурност већа од 95% - 15 пондера

  - Ажурност од 90% до 95% - 10 пондера

  - Ажурност мања од 90% - 0 пондера“

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ПРОДУЖЕЊУ  РОКА  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА

Назив наручиоца: Општинска управа Бела Паланка

Адреса наручиоца:Општинска управа Бела Паланка,Карађорђева 28, 18310 Бела Паланка

Интернет страница наручиоца : www.belapalanka.org.rs

Врста поступка јавне набавке:  ЈН мале вредности

Продужење рока за подношење:   понуда

Врста предмета: услуге

Услуге осигурања имовине домаћинстава на територији општине Бела Паланка,

Ознака из општег речника набавке:  6600000.

Датум објављивања позива за подношење понуда:26.08.2013. год.

Датум објављивања обавештења о продужењу рока:  29.08.2013.год.

Разлог за продужење рока:  измена конкурсне документације.

Време и место подношења понуда ( нови рок) :05.09.2013.год.

Време и место отварања понуда: 05.09.2013. год. у 12,30 часова , Општинска управа Бела Паланка,Карађорђева 28, 18310 Бела Паланка.

Лице за контакт :Јасмина Бончић ,018/855023 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ постављено од стране Delta generali ado Beograd :

          Сума осигурања по домаћинству за грађевинске објекте у износу од 500 000 динара односи се на грађевински део настањеног стана /куће са припадајућим инсталацијама,помоћне објекте и просторије као и зидне ,подне и плафонске облоге у стану/ кући ,ствари домаћинства , уређаје, апарате, алате, залихе и личне ствари чланова домаћинства , као и животне намирнице и храну за стоку у сеоским домаћинствима  . Стога вредности не можемо дати одвојено .

                                                                                      Комисија за јавне набавке  бр.09/13

_____________________________________________________________________

Захтев за допуну захтева за заштиту права

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  о поднетом захтеву за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности добара : Набавка рачунарске опреме – лап топ рачунари , десктоп рачунари и  ласерски штампачи , бр.07/13 .

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

 

14.08.2013.г.

_____________________________________________________________________

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку   – Услуге дератизације,дезинсекције и сузбијања комараца на територији општине Бела Паланка - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Ред. број  08/13

Измена конкурсне документације(чл.63. став 1. ЗЈН-Сл.гласник РС, бр.124/2012)

Дошло је до промене рока за достављање и отварање понуда за јавну набавку услуга дератизације, дезинсекције и сузбијања комараца на територији општине Бела Паланка.

Нови рок за подношење понуда је 01.08.2013.године до 12,00 часова.

Дан и сат отварања понуда: 01.08.2013.године у 12,30 часова.

Комисија за јавне набавке

Одговор на питања Предузећа за здравствену заштиту и екологију „SANIT“  M&MД.О.О. Ниш Рајићева бр.1а/1

1.      У поступку јавне набавке мале вредности, Наручилац може одредити у конкурсној документацији да се исправност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН(„Сл.галасник“, бр.124/2012), доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услов.Значи у овом случају потребно је доставити извод из регистра надлежног органа.

2.      Потписује овлашћено лице односно одговорно лице понуђача.

3.      На страни 3. конкурсне документације је наведено шта садржи конкурсна документација у обрасцу Понуде(страна 17.) је садржана и цена.

4.      Погледати страну 3.

5.      Мисли се на копиране примерке образаца(уколико има потребе, нпр.код заједничке понуде)

6.      Напомена око броја третмана(стр.19.) односи се на све три врсте третмана али по потреби.

7.      На страни 18. дошло је до грешке у куцању(техничке грешке)али у загради имате појашњено да су у питању инсекти(буве, бубашвабе, крпељи, мрави), из чега се може закључити да је у питању дезинсекција.

8.      Техничка грешка. Tачне површинaје 11ха 80ари 88м2.

10.  Доказ бр.3. за правна лица(стр.12)не може бити старији  од 2 месеца пре отварања понуда, (да је изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда).

 26.07.2013.  

С поштовањем, Комисија за спровођење јавне набавке

 

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

_____________________________________________________________________

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку  рачунарске опреме – Лап Топ рачунари, десктоп рачунари и ласерски штампачи

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Ред.бр.   07/13

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА:

постављено од стране: ИНФОРМАТИКА а.д. Јеврејска 32, Београд

Kрајњи рок за предају понуде по конкурсној документацији број 07/13 „“Лаптоп рачунари,десктоп рачунари и ласерски штампачи“ је 24.07.2013.год.до 12,00 сати што такође можете видети на страни  6. конкурсне документације  у тачки 2.5. Подаци о начину ,месту и роковима за подношење понуда.

С ПОШТОВАЊЕМ

Комисија за спровођење јавне набавке

_____________________________________________________________________

Конкурсна документација за јавну набавку -Извођење радова на летњем одржавању локалне путне мреже за путне правце Р-241 Нишка Бања – Црвена Река и Р-244 Периш –Бела Паланка-Стрижевац у  2013.години

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

_____________________________________________________________________

Powered by Vladimir Jocic